T'interessa

Denúncies

Denúncies

Les denúncies d'infraccions urbanístiques no estan subjectes a cap requisit formal, únicament cal tindre en compte que s'han de formular per escrit i amb identificació de la persona que les fa; és a dir, que no poden ser anònimes ni fer-se per mitjans que no deixen constància de la identitat del denunciant (no per telèfon, per correu electrònic, etc.). No obstant això, es pot emprar el model de denúncia disponible en format electrònic en el següent tràmit

Una vegada redactades, es poden presentar bé telemàticament en el tràmit anterior o bé presencialment en el registre d'entrada de l'Ajuntament del municipi on se situe la infracció urbanística denunciada, o de qualssevol dels serveis territorials de la Conselleria competent en urbanisme.