El Director-Gerent

El Director-Gerent

El Director-Gerente va ser nomenat pel Consell, a proposta del conseller de Política Territorial, Obres Públiques, en la reunió de 30 de juliol de 2021. Assimilat a un alt càrrec amb rang de direcció general, és l'òrgan executiu, de gestió ordinària de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori. La Direcció-Gerència compta amb titulació universitària i experiència professional en matèria d'urbanisme