Informació en matèria de protecció de dades

Informació en matèria de protecció de dades

Política de protecció de dades del portal

Dades de contacte del Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana

A l'efecte d'allò que exigeix el RGPD (articles 13, 14, 30, 33, 36 i 38), les dades de contacte del Delegat o Delegada de Protecció de Dades de la Generalitat per als ciutadans i ciutadanes que puguen requerir-los són els següents:

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Correu electrònic: dpd@gva.es

Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat.

El dret a la protecció de dades suposa la capacitat de les persones interessades a exercir un control sobre les seues dades personals; aquest control poden exercir-lo sol·licitant l'accés,  la rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitant el dret d'oposició  i limitació dels tractaments de les seues dades de caràcter personal.

Aquests drets estan regulats en els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara en avant, RGPD), així com en els articles 13 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i són els següents:

DRET D'ACCÉS: regulat en l'article 15 RGPD i en l'article 13 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que la concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals, en els termes establits en la normativa assenyalada anteriorment.

DRET DE RECTIFICACIÓ: regulat en els articles 16 i 19 del RGPD i en l'article 14 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre sense dilació 

indeguda de l’entitat responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concernisquen. Tenint en compte els fins del tractament, la persona interessada tindrà dret al fet que es completen les dades personals que siguen incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ O DRET A L'OBLIT: regulat en l'article 17 i 19 del RGPD i en l'article 15 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concernisquen, la qual estarà obligada a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies assenyalades en la normativa citada.

DRET DE LIMITACIÓ: regulat en l'article 18 del RGPD i l'article 16 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions assenyalades en la normativa citada.

DRET D'OPOSICIÓ: regulat en l'article 21 del RGPD i en l'article  18 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d'un tractament, en els termes assenyalats en la normativa citada.

Tots els drets anteriors, inclosa la retirada del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa només pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant representant en els casos i sota les condicions previstes per la legislació vigent.

L'exercici de tots aquests drets podrà dur-se a terme accedint al procediment establit a aquest efecte, bé fent ús del tràmit telemàtic https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 , o bé presentant un escrit dirigit a la Direcció-Gerència de l’AVPT segons el que s'estableix en l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o la sol·licitud de l'AEPD accessible en https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html en  l’AVPT.

Més informació sobre protecció de dades