Informació institucional, organitzativa i de planificació

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Marc organitzatiu i règim jurídic aplicable

Marc normatiu

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori es regula per la seua normativa específica.

El marc normatiu de l’AVPT està constituït per les següents disposicions:

Règim jurídic aplicable

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori es regeix pel que disposa la legislació urbanística i d'hisenda valenciana, pels seus estatuts i per les altres normes que la desenvolupen. Són aplicable les disposicions generals reguladores dels organismes autònoms de la Generalitat.

L'Agència estarà subjecta al dret administratiu i exercirà de les potestats públiques necessàries per al compliment dels seus fins.

El Règim Jurídic aplicable a l’AVPT és:

Exercici de competències: es regeix per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 02.10.205).

Règim patrimonial: resulta aplicable la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Contractació: el règim jurídic aplicable a la contractació és l'establit en la legislació sobre contractació pública de les administracions públiques. Actua com a òrgan de contractació el director o directora gerent de l'Agència, qui necessitarà l'autorització del Consell de Direcció o del Consell quan per raó de la quantia corresponga a aquests autoritzar la despesa.

Està subjecta a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 .

Mitjans personals i materials

Mitjans personals i materials amb els quals compte per a desenvolupar les seues funcions:

 • Personal: Funcionaris de les administracions públiques i personal laboral contractat a aquest efecte, segons la naturalesa de les funcions assignades a cada lloc de treball, LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana
 • Pressupost: Compta amb un pressupost integrat, amb la deguda independència, en els Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana. Llei 8/2021 de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022

Funcions i poders

Són funcions de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori:

 • La inspecció i vigilància urbanística sobre els actes d'edificació i ús en sòl no urbanitzable. Podran acordar-se, entre altres, convenis amb les administracions o departaments responsables de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil i els agents mediambientals dependents de la conselleria competent en medi ambient, perquè duguen a terme actuacions d'inspecció, comprovació o labors de manteniment de la seguretat.
 • L'adopció de les mesures cautelars previstes en la legislació urbanística, especialment les de suspensió dels actes d'edificació i ús del sòl que es realitzen en sòl no urbanitzable sense les preceptives autoritzacions municipals i autonòmiques o incomplint les condicions de les autoritzacions atorgades.
 • L'inici, la instrucció i la resolució dels procediments de restabliment de la legalitat urbanística i dels sancionadors, per infraccions urbanístiques, en tots dos casos per il·lícites comeses en sòl no urbanitzable.
 • L'execució forçosa dels actes administratius dictats pels seus òrgans.
 • La recaptació de les sancions administratives i de les multes coercitives imposades pels seus òrgans.
 • La formulació a les diferents administracions de qualsevol classe de sol·licituds i peticions dels informes que es consideren pertinents per a assegurar el millor compliment de la legalitat urbanística.
 • La denúncia davant el Ministeri Fiscal i els òrgans de l'ordre jurisdiccional penal dels fets que, a resultes de les actuacions practicades, es consideren constitutius de delicte.
 • El requeriment per a l'anul·lació de llicències urbanístiques contràries a la normativa vigent, així com la seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • L'assessorament i assistència als municipis adherits a l'Agència en les matèries de la seua competència, així com la proposta a la conselleria competent en matèria d'urbanisme de modificar o adoptar normes legals o reglamentàries necessàries per al millor compliment de la legalitat urbanística.
 • L'exercici de qualsevol altra competència que en matèria de disciplina urbanística corresponga a la Generalitat, segons la legislació urbanística.
 • Qualsevol altra funció que li siga expressament atribuïda pel Consell, o li siga delegada o encomanada, així com les que li corresponga exercir en aplicació de la normativa de protecció de la legalitat urbanística.

La Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, exerceix les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, amb el caràcter de competència pròpia en concurrència amb la municipal.

En els municipis que s'adherisquen a l'Agència mitjançant el procediment i l'acord d'adhesió regulat en aquest decret, la potestat autonòmica de protecció de la legalitat urbanística s'exercirà:

 • De manera concurrent amb el municipi, respecte a les infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, comeses abans de la data de publicació de l'acord d'adhesió. En relació amb aquestes infraccions, si no s'haguera iniciat cap procediment municipal de protecció de la legalitat urbanística, l'Agència podrà assumir la competència exclusiva per a iniciar i tramitar el corresponent procediment per delegació del municipi, sempre que així conste expressament en l'acord d'adhesió.
 • De manera exclusiva respecte a les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir després de la data de publicació de l'acord d'adhesió.

Organigrama

Per a veure la informació detallada de l'organització consulte l'apartat​​​​​​​ Organització

Registre d'activitats del tractament

Personal de l'AVPT