Informació pressupostària, econòmica i estadística

Informació pressupostària, econòmica i estadística

Retribució del Director-Gerent

La Direcció Gerència, d'acord amb l'article 16.1 del Decret 52/2021, de 9 d'abril, d'aprovació dels estatuts, té rang de Director General.

En 2022, les retribucions a percebre pel Director Gerent és de 67 591,80€. La retribució d'alt càrrec de l'administració del Consell ve regulada en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Sou i complements: 61.312,68 €

Import triennis: 6.279,12 €

Retribució íntegra: 67.591,80 €

Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Font: Sotssecretària de cada Departament. GVA Oberta.

Retribució i compatibilitats del personal

La Relació de Llocs de treball de l’Agència de Protecció del Territori està composta en total per 36 llocs: el Director-Gerent, i 35 llocs corresponents al personal funcionari.

 

Gestió pressupostària

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la Conselleria competent en urbanisme, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió, dels previstos en l'article 154 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Respecte al seu règim pressupostari, economicofinancer, l’Agència Valenciana de Protecció del Territori elaborarà anualment una proposta de pressupost per a la seua integració en l'avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, d'acord amb les regles generals d'elaboració pressupostària de la Generalitat, i que reflectirà les despeses de personal i d'administració electrònica, de serveis, i les altres despeses necessàries per al funcionament de l'organisme i la consecució dels seus fins. En els pressupostos esmentats es tindrà en compte l'estimació per a l'exercici pressupostari de les despeses derivades dels requeriments de mitjans materials i personals per a la consecució dels objectius del Pla pluriennal de gestió que corresponga.

La comptabilitat, la intervenció i el control financer és l'establit en la legislació sobre hisenda pública de la Generalitat.

Pressupost actual

Per a l'exercici 2022, el Pressupost de l’Agència s'aproven per la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9247, de 31.12.2021).

Listado documentos

Informació pressupostària, econòmica i estadística (Continuació...)

Patrimoni

L’AVPT manca de patrimoni immobiliari; l'edifici de la seu està arrendat a través d'un contracte privat d'arrendament.

El patrimoni de l’AVPT està format pels béns mobles de la seu (mobiliari, equips informàtics...) i pel disponible financer (comptes bancaris).

Contractació

L’Agència de Protecció del Territori està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'accés als expedients de contractació tramitats mitjançant procediments negociats i oberts es realitza a través de la Plataforma de Contractació de l'Estat, on es publica el Perfil del Contractant de l’Agència.

En el següent enllaç pot consultar el Perfil del Contractant.

La informació referida a la contractació s'actualitzarà semestralment.

Listado documentos