T'interessa

Informació pressupostària, econòmica i estadística

Informació pressupostària, econòmica i estadística

Informació pressupostària

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la Conselleria competent en urbanisme, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió, dels previstos en l'article 154 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Respecte al seu règim pressupostari, economicofinancer, l’Agència Valenciana de Protecció del Territori elaborarà anualment una proposta de pressupost per a la seua integració en l'avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, d'acord amb les regles generals d'elaboració pressupostària de la Generalitat, i que reflectirà les despeses de personal i d'administració electrònica, de serveis, i les altres despeses necessàries per al funcionament de l'organisme i la consecució dels seus fins. En els pressupostos esmentats es tindrà en compte l'estimació per a l'exercici pressupostari de les despeses derivades dels requeriments de mitjans materials i personals per a la consecució dels objectius del Pla pluriennal de gestió que corresponga.

La comptabilitat, la intervenció i el control financer és l'establit en la legislació sobre hisenda pública de la Generalitat.

Pressupost actual

Per a l'exercici 2024, el Pressupost de l’Agència s'aproven per la Llei 8/2023, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024 (DOGV núm. 9756, de 30.12.2023).

Listado documentos

Informació pressupostària, econòmica i estadística (Continuació...)

Patrimoni

L’AVPT manca de patrimoni immobiliari; l'edifici de la seu està arrendat a través d'un contracte privat d'arrendament.

El patrimoni de l’AVPT està format pels béns mobles de la seu (mobiliari, equips informàtics...) i pel disponible financer (comptes bancaris).

Contractació

L’Agència de Protecció del Territori està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La consulta dels contractes  majors i menors de l'AVPT pot realitzar-se en: