T'interessa

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Informació institucional, organitzativa i de planificació

D'acord amb el Decret 52/2021 de 9 d'abril del Consell, d'aprovació dels estatuts de l'AVPT, este organisme S'ORGANITZA en:

Òrgans directius:

El Consell de Direcció es concep com l'òrgan col·legiat de planificació, direcció i control de l'organisme. Està integrat per la presidència, que recau en la Secretaria Autonòmica, la vicepresidència, que correspon a la Direcció General d'Urbanisme i les vocalies: 4 en representació dels ajuntaments adherits a l'Agència, 4 en representació de la Generalitat, 1 representant per cadascuna de les Diputacions provincials i la Secretaria, exercida per un funcionari/a del subgrup A1 de la Generalitat.

Actes del Consell de Direcció:

Estructura administrativa:

L'AVPT podrà comptar amb personal funcionari i laboral de l'Administració de la Generalitat i, així mateix, podrà contractar personal laboral propi, per al compliment de funcions que no impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. El personal laboral propi serà seleccionat per la mateixa Agència, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

La protecció de la legalitat urbanística implica per si mateixa l'exercici de potestats públiques i, en aquest sentit, ha de ser exercida per personal funcionari públic, la qual cosa implica que l'estructura de personal de l'Agència serà funcionarial, de manera que determinats aspectes de la seua activitat, de caràcter tècnic i molt concrets, que no impliquen l'exercici d'autoritat, podran ser encomanats a personal laboral o contractats.

Sota la dependència directa de la Direcció-Gerència i amb el màxim rang administratiu, la Secretaria General de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori integra tots els serveis i unitats administratives i centres de l'organisme.

La Secretaria General, per al compliment de les seues funcions s'estructura en els següents serveis:

 • El Servei de Suport Tècnic, Contractació i Coordinació Administrativa.
 • El Servei de Personal, Gestió Econòmica i Pressupostària i de Recaptació.
 • El Servei de Protecció de la Legalitat urbanística.

Organigrama i RPT

Personal de l'AVPT

Òrgans

El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de planificació, direcció i control de l'activitat de l'organisme.

El Consell de Direcció està format per:

 1. La Presidència, que exercirà la secretària o secretari autonòmic competent en matèria de territori i urbanisme de la Generalitat. En el cas d'inexistència d'aquest òrgan en l'estructura de la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori, el lloc l'ocuparà la persona titular de la sotssecretaria d'aquesta conselleria.
 2. La Vicepresidència, que serà el director o directora general competent en matèria d'urbanisme.
 3. Les vocalies, que seran:
  • Quatre en representació dels ajuntaments adherits a l'Agència.
  • Quatre en representació de la Generalitat
  • Una representant per cadascuna de les tres diputacions provincials.
 4. La Secretaria, que l'exercirà funcionari o funcionària del subgrup A1 de la Generalitat.

Les quatre vocalies de representació municipal i les suplents seran designades entre els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments adherits a l'Agència, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies cada quatre anys, després de la celebració de les eleccions municipals.

En el cas que un dels ajuntaments deixe d'estar adherit a l'Agència, d'acord amb el procediment establit en l'article 9, la persona que el represente perdrà automàticament la condició de vocal de l'Agència i serà substituïda per una altra persona designada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, entre alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments adherits a l'Agència.

Les vocalies de representació autonòmica seran designades de la següent manera: tres per la persona titular de la conselleria competent en urbanisme, i una per la de medi ambient, una persona titular amb rang de direcció general i una persona suplent, amb rang de sotsdirecció general.

Les persones integrants del Consell de Direcció tindran tal condició mentre les entitats que representen no deixen sense efecte les designacions. No obstant això, cessaran automàticament després de la constitució del Consell, de les diputacions provincials o de les entitats locals, moments en els quals el Consell de Direcció serà renovat de manera parcial. Les persones integrants del Consell de Direcció cessants continuaran en funcions fins a la designació de les noves persones representants membres de l'òrgan.

El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de direcció i control de l'Agència, amb les funcions següents:

 1. Proposar la modificació de la regulació, de l'estructura orgànica i de la relació de llocs de treball de l'Agència i elevar-la a la conselleria competent en matèria d'urbanisme.
 2. Establir el règim de funcionament del Consell de Direcció, que haurà de reunir-se amb la periodicitat que acorde, almenys dues vegades l'any.
 3. Establir les directrius d'actuació de l'Agència i fiscalitzar-ne l'activitat i la gestió de la direcció.
 4. Proposar el pla anual d'inspecció urbanística, que serà publicat mitjançant una ordre de la conselleria competent en urbanisme.
 5. Aprovar i avaluar el Pla plurianual de gestió i el Programa anual de l'organisme, d'acord amb els articles 22 i 23.
 6. Resoldre que un municipi deixe d'estar adherit a l'Agència, per la causa prevista en l'article 9.1 c).
 7. Declarar l'extinció de l'acord d'adhesió en els supòsits de l'article 9 i determinar el règim transitori, així com la liquidació de les obligacions contretes entre les dues administracions.
 8. Aprovar la proposta de pressupostos de despeses i ingressos anual, d'acord amb l'article 29.3.
 9. Autoritzar les despeses per import igual o superior a 600.000,00 euros.
 10. Aprovar la memòria anual de la gestió de l'Agència, que haurà de ser remesa a tots els ajuntaments adherits perquè prenguen coneixement.
 11. k) Aprovar els comptes anuals.
 12. l) Revisar anualment l'inventari de béns i drets que integren el patrimoni de l'Agència, d'acord amb l'article 30.3.
 13. m) Tots els assumptes relacionats amb les competències de l'Agència que li sotmeta el seu president o presidenta.

Les funcions del Consell de Direcció no són susceptibles de delegació.

El funcionament i el règim aplicable al Consell de Direcció s'ajustarà a les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, i a les següents normes:

El Consell de Direcció s'haurà de reunir:

 • De forma ordinària, almenys dues vegades l'any.
 • De forma extraordinària, quan ho considere necessari la Presidència, a instància de la persona titular de la Direcció Gerència o a petició de la majoria de les persones membres. La petició es realitzarà per escrit amb la signatura de les persones membres que la subscriguen.

La convocatòria de les sessions, amb expressió de l'ordre del dia, serà acordada i notificada almenys amb 48 hores d'antelació a la data de realització de la sessió. En casos d'urgència justificada, podrà convocar-se la sessió amb una antelació no inferior a 24 hores. La convocatòria es cursarà per correu electrònic, a l'adreça que s'indique en la proposta de nomenament.

Les actes de les sessions anteriors i la documentació o antecedents necessaris per als debats o l'adopció d'acords es posaran, excepte en el cas de reunió urgent, a disposició de les persones membres del Consell de Direcció juntament amb la convocatòria, en un sistema de gestió de documents i treball col·laboratiu proveït per la Generalitat, la qual cosa s'indicarà en la convocatòria de la sessió.

Per a la constitució vàlida del Consell de Direcció és necessària la presència de la Presidència, de la Secretaria o de qui els substituïsca, així com de la meitat de les vocalies. En tot cas, el Consell de Direcció queda constituït, amb caràcter automàtic en segona convocatòria, trenta minuts després de l'hora assenyalada per a la celebració de la primera, i és suficient la presència de com a mínim, de tres vocalies, més la Presidència o Vicepresidència i la Secretaria.

Els acords del Consell de Direcció seran adoptats per majoria simple de vots favorables emesos per les persones assistents. En cas d'empat, el vot de la Presidència serà diriment.

El director o directora gerent de l'Agència participa en totes les reunions del Consell de Direcció, amb veu però sense vot.

A la reunió del Consell de Direcció podrà assistir, convidat per la Presidència a iniciativa pròpia o d'alguna dels persones membres de l'òrgan, persones tècniques o expertes que, per la seua qualificació o pels temes a tractar, es considere oportú. A més, hi podrà assistir el personal tècnic de l'Agència que siga requerit a aquest efecte.

Les actes de les sessions del ple s'aprovaran, amb caràcter general, en la següent reunió del Consell de Direcció i contindran els punts que establisca la llei, el contingut succint de les deliberacions, els acords adoptats, i també el resultat de les votacions. Quan una persona integrant de l'òrgan vulga fer constar de manera expressa el contingut d'una intervenció, haurà de lliurar-la a la Secretaria en les 48 hores següents a la sessió, perquè s'incorpore, si escau, a l'acta. No obstant això, després de la celebració d'eleccions autonòmiques o locals, i en tot cas abans de la constitució del Consell de la Generalitat i dels plens dels ajuntaments i les diputacions, els vocals es reuniran en sessió convocada només a l'efecte d'aprovar l'acta de l'última sessió realitzada.

A la Presidència del Consell de Direcció li corresponen les funcions següents:

 1. L'exercici de la representació institucional de l'Agència i la signatura dels actes i acords que siguen competència del Consell de Direcció.
 2. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar-ne l'ordre del dia, tenint en compte, si és el cas, les peticions dels i de les vocals, sempre que hagen sigut formulades amb una antelació mínima de 24 hores a la data de celebració de la sessió.
 3. Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats tot establint els temps d'intervenció i els torns de rèplica, i suspendre-les per causes justificades.
 4. Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats, a l'efecte d'adoptar acords.
 5. Visar les actes i certificacions dels acords de l'òrgan.
 6. La resta de funcions inherents a la seua condició de president o presidenta d'òrgan col·legiat que establisquen les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l'àmbit del sector públic.

En cas de vacant, absència, malaltia o causa d'abstenció, aquestes funcions de la Presidència s'exerciran per la persona que ostente la Vicepresidència del Consell de Direcció, i, en defecte d'això, per la persona integrant de l'òrgan col·legiat de major edat.

La Secretaria del Consell de Direcció tindrà les funcions següents:

 1. Assistir a les reunions, amb veu però sense vot.
 2. Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre de la Presidència, així com les citacions a les persones integrants de l'òrgan col·legiat.
 3. Rebre els actes de comunicació de les persones integrants del Consell de Direcció, ja siguen notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals haja de tindre coneixement.
 4. Preparar el despatx dels assumptes i redactar i autoritzar les actes de les sessions.
 5. Expedir certificacions de les consultes, dictàmens o acords adoptats pel Consell de Direcció.
 6. Qualsevol altra funció inherent a la seua condició que estiga establida per la normativa que estableix el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l'àmbit de les administracions públiques.

El secretari, que serà funcionari o funcionària del subgrup A1 de la Generalitat, serà designat i cessat pel Consell de Direcció d'entre el personal adscrit a l'Agència. La substitució temporal de la persona responsable de la Secretaria en els supòsits de vacant, absència o malaltia, es realitzarà, entre el personal adscrit a l'Agència del subgrup A1, que nomene el president.

La Direcció Gerència, amb rang de direcció general, és l'òrgan executiu, de gestió ordinària de l'organisme.

La persona titular de la Direcció Gerència serà nomenada i cessada per mitjà d’un decret del Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en urbanisme.

El director o directora gerent de l'Agència ha de tindre titulació universitària i experiència professional en matèria d'urbanisme.

Qui ostente la Direcció Gerència tindrà les funcions següents:

 1. La representació i relacions ordinàries de l'Agència amb altres administracions o entitats públiques o privades.
 2. Exercir, amb caràcter general, les competències atribuïdes en l'Agència en l'article 4.
 3. Dirigir i impulsar l'activitat de l'Agència, en el marc de les directrius del Pla plurianual de gestió i del Programa anual d'actuació.
 4. Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu, en desplegament del que disposen aquests estatuts.
 5. Exercir la direcció superior del seu personal i elaborar les propostes en matèria de personal, de provisió de llocs de treball, de relacions de llocs de treball i d'oferta d'ocupació pública.
 6. Executar els acords adoptats pel Consell de Direcció.
 7. Prestar assistència tècnica al Consell de Direcció, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.
 8. Elaborar els acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell de Direcció.
 9. Proposar al Consell de Direcció l'estructura organitzativa de l'organisme.
 10. Confirmar l'acord d'adhesió dels ajuntaments a l'Agència.
 11. Subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.
 12. Impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu les llicències municipals presumptament il·legals.
 13. Actuar com a òrgan de contractació, amb totes les funcions que hi siguen inherents, i l'adquisició de béns i drets.
 14. La gestió econòmica i pressupostària de l'Agència.
 15. Autoritzar les despeses per import menor a 600.000,00 euros.
 16. Disposar, reconéixer les obligacions econòmiques i ordenar els pagaments de despeses.
 17. Elaborar la proposta de pressupost de l'organisme.
 18. Remetre al Consell de Direcció els comptes anuals de l'organisme.
 19. Proposar al Consell de Direcció el Pla plurianual de gestió i el Programa anual d'actuació, que inclouran la planificació de la inspecció urbanística en la Comunitat Valenciana.
 20. Formular propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència per a elevar-les al Consell de Direcció
 21. Elevar a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació propostes relatives a la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 22. Contestar a les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme i resoldre les peticions d'informació i accés a la documentació que es puguen presentar a l'empara de la normativa en matèria de transparència.
 23. L'elaboració de propostes en els assumptes la resolució dels quals corresponga a l'òrgan col·legiat superior.
 24. Totes les competències de l'Agència no atribuïdes expressament al Consell de Direcció.

2. En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la Direcció Gerència les exercirà la persona que nomene la Presidència entre les persones que integren el Consell de Direcció.

La Secretaria General, sota la dependència directa de la Direcció-Gerència i amb el màxim rang administratiu, integra tots els serveis i unitats administratives i centres de l'organisme.

En particular, correspon a la Secretaria General prestar suport a la Direcció Gerència i dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'execució dels projectes, objectius o activitats que se li assignen.

La Secretaria General s'estructura en els serveis següents:

 1. El Servei de Suport Tècnic, Contractació i Coordinació Administrativa.
 2. El Servei de Personal, Gestió Econòmica i Pressupostària i de Recaptació.
 3. El Servei de Protecció de la Legalitat urbanística

Correspon al Servei de Suport Tècnic, Contractació i Coordinació Administrativa l'exercici de les següents funcions:

 1. Donar suport a la Secretaria del Consell de Direcció.
 2. Donar suport jurídic a altres unitats administratives i òrgans directius de l'Agència.
 3. Tramitar els recursos administratius que haja de resoldre l'organisme, en matèries que tinga encomanades en l'exercici de les seues funcions.
 4. Gestionar i coordinar els diferents sistemes d'informació pública.
 5. Controlar la qualitat dels serveis.
 6. Tramitar les queixes i suggeriments que reba l'organisme.
 7. Vetlar pel compliment de la normativa de transparència en l'àmbit competencial de l'organisme.
 8. Tramitar els expedients de contractació, especialment pel que fa a les demolicions d'obres il·legals.
 9. Qualsevol altra funció que li siga assignada per la Secretaria General.

Correspon al Servei de Personal, Gestió Econòmica i Pressupostària i de Recaptació l'exercici de les següents funcions:

 1. La gestió i tramitació en matèria de personal, econòmica, pressupostària i patrimonial que escaiga.
 2. La recaptació i control dels ingressos de multes coercitives, sancions o altres, la resolució de les sol·licituds de suspensió de l'execució de l'acte impugnat, així com el dictat dels actes de liquidació d'interessos de la seua competència, d'acord amb els instruments jurídics previstos en la normativa que regula l'Agència Tributària Valenciana.
 3. Tramitar els recursos administratius que haja de resoldre l'organisme en matèries que tinga encomanades en l'exercici de les seues funcions.
 4. Qualsevol altra funció que li siga assignada per la Secretaria General.

Corresponen al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística l'exercici de les següents funcions:

 1. La inspecció, vigilància i control de la protecció de la legalitat urbanística.
 2. L'elaboració de la proposta del Pla plurianual i del Programa anual d'inspecció en matèria urbanística.
 3. La instrucció i tramitació d'expedients sancionadors i de restabliment de la legalitat urbanística.
 4. La tramitació dels recursos contra els actes dictats en l'exercici de les funcions pròpies.
 5. La col·laboració i proposta als òrgans i organismes competents, en matèria de formació del personal en matèria sancionadora i de restabliment de la legalitat urbanística.
 6. Elaborar la resposta a les sol·licituds d'informació formulades per entitats locals, institucions parlamentàries o de control institucional.
 7. Qualsevol altra funció que li siga assignada per la Secretaria General.