T'interessa

Pla anual d'inspecció urbanística

Pla anual d'inspecció urbanística

La inspecció urbanística persegueix comprovar l'adaptació de les edificacions de qualsevol tipus i els usos del sòl en cada parcel·la al que es disposa en el planejament i en la normativa sectorial aplicables en cada cas, i ho fa mitjançant l'anàlisi, en cas d'existir, de les llicències i autoritzacions atorgades pels municipis i la comprovació de la seua concordança amb les activitats que realment es realitzen en les propietats. La inspecció urbanística és, per tant, l'activitat que els òrgans administratius competents en matèria d'urbanisme han de realitzar amb la finalitat de comprovar que les edificacions i l'ús del sòl s'ajusten a les especificacions de l'ordenament jurídic. Es tracta d'una funció d'inexorable exercici pels organismes als quals s'atribueix per la legislació urbanística.

Aquesta funció inspectora serà desenvolupada, en l'àmbit de les seues respectives competències, pels municipis i la Generalitat (aquesta última a través de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori).

La funció inspectora i de vigilància urbanística sobre els actes d'edificació i ús en sòl no urbanitzable és una de les funcions essencials de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori establides en l'article 4 del Decret 52/2021, de 9 d abril, del Consell, d'aprovació dels estatuts d'aquesta Agència i en l'article 293 del Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Pel que es refereix, en concret, als municipis adherits a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, la potestat d'inspecció i supervisió s'exercirà de manera concurrent entre totes dues administracions, en els termes establits en l'article 6 c) i e) del Decret 52/2021 ja citat.

Els inspectors urbanístics de l'Agència estenen acta de totes les circumstàncies i efectuen el mesurament o estimació de l'envergadura i abast de les accions investigades. En l'exercici de les seues funcions ostenten la condició d'agents de l'autoritat.

L'acta d'inspecció fonamenta les actuacions posteriors de l'Agència i, en el seu cas, la incoació dels corresponents expedients sancionadors i de restabliment de la legalitat urbanística, i donen fe, en via administrativa, dels fets que es reflecteixen, excepte prova en contra.

La funció inspectora de l'Agència s'activa en tres supòsits:

  • D'ofici, per part de la pròpia Agència, en desenvolupament dels Plans Anuals d'Inspecció Urbanística i seguint els criteris d'actuació establits.
  • Per denúncia de particulars, en exercici de l'acció pública per a exigir davant els òrgans administratius i judicials l'observança de les disposicions legals per a restaurar la realitat física alterada i sancionar les infraccions urbanístiques.
  • Per denúncia d'altres organismes i institucions, tant de caràcter públic com privat.

Les actuacions de l'Agència tindran com a premissa els criteris que s'establisquen tant en el Pla Pluriennal de Gestió com en el Programa Anual d'Actuació (contemplats en l'articles 22 i 23 del Decret 52/2021 abans citat), entre les determinacions del qual ha d'incorporar-se un PLA D'INSPECCIÓ URBANÍSTICA.

El Pla d'Inspecció Urbanística és el document que estableix les línies genèriques de l'activitat inspectora, i tenen per finalitat determinar els objectius principals i les actuacions prioritàries per a millorar la qualitat i l'eficàcia de la disciplina urbanística al servei de la ciutadania, i garantir l'objectivitat i la imparcialitat en l'actuació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Cada any (o bianualment) s'aprovarà un Pla Anual (o Bianual) d'Inspecció Urbanística que tindrà per objecte programar i coordinar les actuacions inspectores de l'Agència en l'exercici de les seues funcions de control de les infraccions en matèria de disciplina urbanística.

Aquest Pla analitzarà les modalitats de la inspecció segons el motiu de la seua activació (inspeccions a iniciativa de l'Agència o a instàncies de tercers), les directrius establides per a cada exercici i els criteris i instruments de priorització que s'aplicaran pels serveis tècnics. També programarà l'actuació inspectora, tant en els municipis que tenen establits acords de delegació (adhesió) a l'Agència com en els restants.

PRIORITZACIÓ D'ACTUACIONS

Entre els reptes que es plantegen a l'Agència està el de donar resposta adequada al gran nombre d'infraccions existents i fer-ho amb un nivell òptim de qualitat tècnica i rigor administratiu.

Una eina que es considera útil per a aconseguir aquest objectiu general, i per a fer una assignació més ajustada dels recursos de què disposa l'Agència, és dissenyar un sistema àgil i pràctic per a prioritzar cada expedient que es pose en marxa en funció de la transcendència territorial del fet que motiva l'actuació.

Els criteris generals que es podrien adoptar per a la priorització de les actuacions de l'Agència, a títol d'exemple, podrien ser els següents (pendents de concretar en el pertinent Pla Anual d'Inspecció a incloure en el corresponent Programa Anual d'Actuació):

  • Categoria del sòl i situació de la presumpta infracció urbanística
  • Si el municipi té o no conveni amb l'Agència
  • Tipus i gravetat de la presumpta infracció
  • Valoració de les obres
  • Si aquestes encara s'estan executant
  • Reincidència de l'infractor