T'interessa

01 - Denúncies davant l'AVPT i altres administracions competents

L'Agència pot actuar en tots els municipis de la Comunitat Valenciana, si bé ho fa de diferent manera segons l'Ajuntament haja acordat o no la seua adhesió a aquesta:

  • Quan ho ha fet, l'Agència exerceix directament, per delegació, i amb caràcter d'exclusivitat, les facultats municipals en matèria de disciplina urbanística (només en cas d'infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable), de manera que actua tal com ho faria el propi Ajuntament. Per tant, els municipis adherits ja no podran incoar i tramitar expedients de disciplina urbanística respecte de tal mena d'infraccions i en aquesta classe de sòl respecte d'obres o actuacions que s'inicien després de la publicació de l'acceptació autonòmica de l'adhesió. La llista completa dels municipis que han signat conveni amb l'Agència es pot consultar ací.
  • Si no hi ha acord d'adhesió municipal, l'Agència només pot actuar, en principi, en aquests municipis no adherits, quan es tracte de supòsits d'infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable, donada la seua competència pròpia concurrent amb la municipal en aquests supòsits. Si bé el desitjable respecte d'un municipi no adherit (atés que la seua no adhesió pot entendre's tàcitament com una manifestació de la seua intenció d'exercir diligentment les seues competència en matèria de disciplina urbanística) seria que quan l'Agència tinga constància de la possible comissió d'una infracció urbanística d'aquell tipus en aquest municipi, li requerisca per a l'inici pel mateix de l'exercici de les seues funcions, actuant supletòriament l'Agència, en cas d'inactivitat municipal, amb la iniciació dels pertinents expedients administratius.

En urbanisme regeix "l'acció pública", en virtut de la qual qualsevol persona pot dirigir-se a l'administració competent (la instància més pròxima seria l'Ajuntament del municipi on es detecte la infracció) per a denunciar unes obres il·legals, sense necessitat d'acreditar un interés legítim.

Les denúncies d'infraccions urbanístiques no estan subjectes a cap requisit formal, únicament cal tindre en compte que s'han de formular per escrit i amb identificació de la persona que les fa, degudament signades; és a dir, que no poden ser anònimes ni fer-se per mitjans que no donen constància de la identitat del denunciant (no per telèfon, e-mail, etc.).

Les denúncies han de dirigir-se a l'Ajuntament del municipi on es localitze la infracció o a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Aquest escrit ha de descriure les obres objecte de denúncia, la seua localització, els presumptes responsables, així com qualsevol altra informació que es considere d'interés.

En el supòsit de tractar-se d'un municipi que s'haja adherit a l’AVPT, la denúncia pot dirigir-se indistintament a l'Ajuntament o a l’AVPT. I en el supòsit de tractar-se d'un municipi no adherit a l’AVPT, en primera instància la denúncia haurà de dirigir-se a l'Ajuntament. Només si l'Ajuntament mostrara inactivitat davant aquesta denúncia, el particular podrà dirigir-se subsidiàriament a l’AVPT perquè aquesta faça el pertinent requeriment a l'Ajuntament, sense perjudici que aquesta inactivitat municipal també puga ser recorreguda per les persones interessades abans els jutges de la judicatura i tribunals, en els termes establits en la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tal com es contempla en l'article 286.5 del TRLOTUP.