T'interessa

04 - Legalització

No, són coses completament diferents. La legalització només s'aconseguirà si les obres il·legals obtenen llicència municipal o bé són demolides.

Sempre a l'Ajuntament del lloc on estiguen situades les obres. L'Agència no assumeix mai la competència per a l'atorgament de llicències, que és sempre una potestat municipal.

Sí, el fet que no siguen obra fixa no les exonera de l'obligació d'obtindre una llicència.

L'ús residencial està sotmés a llicència urbanística municipal per la vigent legislació urbanística valenciana. Per tant, les caravanes i les cases prefabricades, siguen mòbils o no, per a un ús residencial permanent o temporal (per exemple de cap de setmana) estan subjectes a llicència urbanística municipal, en tractar-se d'un ús considerat no ordinari sinó extraordinari en sòl no urbanitzable, i la seua efectiva implantació ha de ser autoritzada expressament per l'Ajuntament (llicència municipal).

No, en sòl rústic les reculades de les construccions a les bogues de la parcel·la no poden ser inferiors a la distància que marque el planejament municipal. La reculada ve impost per la normativa i, per tant, un contracte entre parts manca de valor i les obres executades no podrien ser legalitzables.