Presentació de la Consellera

Presentació de la Consellera

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) ja és una realitat. Des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, vetlem per la protecció del sòl rural, entés com un recurs natural escàs i limitat; apostant per la prevenció mitjançant la inspecció territorial i evitant la consolidació de construccions il·legals.

L’AVPT és un instrument molt potent de coordinació per als ajuntaments, amb els quals s'han de teixir aliances per a la protecció del patrimoni rural de la Comunitat Valenciana i contribuir a generar seguretat jurídica.

Per això, la labor diària de l’Agència i els processos de minimització que es desenvoluparan suposen una oportunitat per a fer front al repte d'evitar l'impacte territorial i fomentar la cultura de la disciplina urbanística. En aquesta funció és essencial la col·laboració entre administracions, com ara diputacions, ajuntaments i personal implicat.

Aquesta millora de la coordinació tindrà un impacte positiu molt important, pel seu rendiment tangible i intangible en termes de potenciació econòmica i de preservació del paisatge. Per això, un altre dels objectius és que s'extraga una visió útil, dissuasiva i exemplaritzant que permeta orientar els possibles usos en el sòl no urbanitzable, siga comú o protegit. A més de tot això, la nostra finalitat també és millorar la cooperació i relació amb altres agències de protecció garants de la legalitat urbanística presents en altres Comunitats Autònomes.

En definitiva, treballarem per a defensar i difondre la potestat administrativa de la disciplina urbanística.

Cal afegir que la seua seu a Elx posa en evidència la importància que té per a la Generalitat la descentralització de les institucions com un instrument per a articular i equilibrar el territori valencià.

Finalment, vull reconéixer i agrair el treball, esforç i constància de totes aquelles persones que han fet possible la posada en funcionament de l'Agència.

Reba, doncs, la meua salutació i la meua benvinguda.

Rebeca Mariola Torró Soler