T'interessa

Procediment sancionador

Procediment sancionador

La comissió d'una infracció urbanística sempre porta implícita la imposició d'una sanció econòmica, fins i tot en els casos en què s'haja produït la legalització de les obres. La quantia de les multes dependrà de la mena d'infracció comesa i de la valoració de les actuacions, ja que en el text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge moltes sancions es determinen en funció d'un percentatge del valor de les obres.

Per a imposar les multes s'ha de tramitar el procediment previst legalment a aquest efecte, actualment contemplat en els articles 53 i següents de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb les concretes especialitats referides al procediment sancionador establides en els articles 85, 89 i 90 d'aquest text legal. En aquest procediment han de tindre's molt en compte els principis de la potestat sancionadora contemplats en els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els presumptes infractors disposen de quinze dies per a fer al·legacions a la resolució d'incoació de l'expedient (que és competència de la Direcció-Gerència de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori), i, una vegada contestades, l'instructor formularà proposta de resolució, atorgant un nou termini d'al·legacions de quinze dies. Resoltes aquestes, es dictarà la resolució corresponent, amb la imposició de la sanció que procedisca per part de la Presidència del Consell de Direcció de la citada Agència.

El termini per a resoldre el procediment és de sis mesos, i si transcorregut aquest no hi ha resolució expressa, es produeix la caducitat del mateix (sense perjudici de reiniciar-ho mentre no es constate la prescripció de la infracció).

El procediment sancionador està molt condicionat pel que resulte de l'inicial i independent expedient de restauració de la legalitat urbanística (perquè en aquest es determina, entre altres coses, la possible legalització o no de les obres il·legalment executades, aspecte molt determinant per a fixar l'import de la sanció que, si escau, procedisca), d'aquí ve que el procedent i convenient és iniciar el procediment sancionador una vegada finalitzat el de restauració de la legalitat.