T'interessa

Protecció de dades

Protecció de dades

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Dades identificatives del responsable i delegat de protecció de dades.

Taula Protecció de dades
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES
DESTINATARIS

No està previst cedir les dades facilitades a tercers, excepte en els casos en els quals existisca l'obligació legal de fer-ho

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
  • Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, la limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest, mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l'òrgan que figura en el següent apartat “exercici de drets” del Registre d'Activitats de Tractament.
  • Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant el mateix òrgan
EXERCICI DE DRETS
  • Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit dirigit a la Direcció-Gerència de l'AVPT segons el que s'estableix en l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o telemàticament a través del següent enllaç:
  • https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
  • Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació.
RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos

 

Informació en matèria de protecció de dades

Política de protecció de dades del portal