Què és l’Agència Valenciana de Protecció del Territori?

Què és l’Agència Valenciana de Protecció del Territori?

El text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, aprovat pel *Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny (TRLOTUP) estableix de manera detallada l’organització, funcionament i règim jurídic de l’Agència

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori es va crear mitjançant Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

L'article 291 del Decret 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP), regula la creació de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (Agència) com a organisme autònom de la Generalitat, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió, per a l'exercici de les competències autonòmiques en matèria de protecció de la legalitat urbanística.

L’Agència es troba adscrita a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Es configura com un organisme autònom de la Generalitat, dels previstos per l'article 154 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, facultada per a exercir les potestats administratives en matèria de disciplina urbanística sobre il·lícits que es produïsquen sobre sòl no urbanitzable, siga aquest comú o protegit.

El seu objecte és exercir les potestats administratives de disciplina urbanística respecte d'infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, en el territori dels municipis que s'adherisquen mitjançant l'acord d'adhesió.

Això inclou l'exercici de les funcions d'inspecció, i l'inici, tramitació, resolució i execució dels procediments de restauració de la legalitat urbanística, els procediments sancionadors urbanístics i la impugnació de llicències municipals, presumptament il·legals, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, conforme a la competència atorgada per en aqueix text refós en els articles 263 i 288. Tot això, sense perjudici de l'exercici, per part de l'Agència, de les competències ordinàries en les matèries ressenyades en aquest paràgraf respecte d'il·lícites comeses en sòl no urbanitzable pertanyent a municipis de la Comunitat Valenciana que no s'adherisquen a l'Agència, dins de la regulació esmentada establida en el text refós.

La seua finalitat primordial és vetlar per la utilització racional i legal del sòl conforme al que es disposa en aquest text refós i la resta de legislació urbanística.

Així mateix, l'Agència es crea per a l'impuls de descentralització i per al foment d'una cultura de protecció del territori. L’Agència és un instrument al servei de la protecció de la legalitat urbanística i de la minimització dels impactes territorials.