T'interessa

Què és l’Agència Valenciana de Protecció del Territori?

Què és l’Agència Valenciana de Protecció del Territori?

       L’Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme autònom de la Generalitat Valenciana, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, la finalitat primordial del qual és vetlar per la utilització racional i legal del sòl conforme al que es disposa en la legislació urbanística. Exercix les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, en el territori dels municipis que s'adherisquen mitjançant l'acord d'adhesió.

    L'existència de la denominada en aquell moment Agència de Protecció del Territori es preveu inicialment en la nostra legislació en la Disposició Addicional Tercera de la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, com a organisme públic per a l'exercici de les competències autonòmiques en matèria de disciplina urbanística, amb la possibilitat que els municipis li atribuïren les seues competències pròpies. Després d'ella, en la Disposició Addicional Tretzena de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, que modifica la LOTUP, es crea este organisme, amb la denominació d’Agència Valenciana de Protecció del Territori com a organisme autònom de la Generalitat.

   Finalment, l'article 291 i següents del Decret 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, regula detalladament la creació de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (*Agència) com a organisme autònom de la Generalitat, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió, per a l'exercici de les competències autonòmiques en matèria de protecció de la legalitat urbanística.

   Després de la seua creació, es van aprovar els estatuts de l’AVPT per Decret 52/2021 de 9 d'abril del Consell, en els quals es recullen les funcions de l’Agència:

 1. La inspecció i vigilància urbanística sobre els actes d'edificació i ús en sòl no urbanitzable. Podran acordar-se, entre altres, convenis amb les administracions o departaments responsables de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, el Servici de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil i els agents mediambientals dependents de la Conselleria competent en medi ambient, perquè duguen a terme actuacions d'inspecció, comprovació o labors de manteniment de la seguretat.
 2. L'adopció de les mesures cautelars previstes en la legislació urbanística, especialment les de suspensió dels actes d'edificació i ús del sòl que es realitzen en sòl no urbanitzable sense les preceptives autoritzacions municipals i autonòmiques o incomplint les condicions de les autoritzacions atorgades.
 3. L'inici, la instrucció i la resolució dels procediments de restabliment de la legalitat urbanística i dels sancionadors, per infraccions urbanístiques, en tots dos casos per il·lícites comeses en sòl no urbanitzable.
 4. L'execució forçosa dels actes administratius dictats pels seus òrgans.
 5. La recaptació de les sancions administratives i de les multes coercitives imposades pels seus òrgans.
 6. La formulació a les diferents administracions de qualsevol classe de sol·licituds i peticions dels informes que es consideren pertinents per a assegurar el millor compliment de la legalitat urbanística.
 7. La denúncia davant el Ministeri Fiscal i els òrgans de l'ordre jurisdiccional penal dels fets que, a resultes de les actuacions practicades, es consideren constitutius de delicte.
 8. El requeriment per a l'anul·lació de llicències urbanístiques contràries a la normativa vigent, així com la seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 9. L'assessorament i assistència als municipis adherits a l'Agència en les matèries de la seua competència, així com la proposta a la conselleria competent en matèria d'urbanisme de modificar o adoptar normes legals o reglamentàries necessàries per al millor compliment de la legalitat urbanística.
 10. L'exercici de qualsevol altra competència que en matèria de disciplina urbanística corresponga a la Generalitat, segons la legislació urbanística.
 11. Qualsevol altra funció que li siga expressament atribuïda pel Consell, o li siga delegada o encomanada, així com les que li corresponga exercir en aplicació de la normativa de protecció de la legalitat urbanística.