T'interessa

Sobre la transparència

Sobre la transparència

Com a organisme autònom de la Generalitat, l'Agència Valenciana de Protecció del Territori facilita l'accés de la ciutadania a través del Portal de Transparència a la informació institucional i organitzativa, a la informació pressupostària econòmica i contractual, a la informació de rellevància jurídica, i altres dades d'interés en aquest àmbit.

La informació es publicarà de manera periòdica i actualitzada, de manera que garantisca la transparència de l'activitat de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori. Se seguiran els criteris establits en la "Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern" i en la "Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana" i en allò no derogat per esta, la "Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana". A més, a aquesta informació se li apliquen els límits continguts en l'article 15 de la Llei 19/2013, els derivats de la protecció de dades de caràcter personal. D'acord amb això, la informació que conté dades especialment protegides, es fa pública prèvia dissociació d'aquests.

En tot cas, la informació de la Generalitat Valenciana es mostra en: