Sobre la transparència

Sobre la transparència

Com a organisme autònom de la Generalitat, l'Agència Valenciana de Protecció del Territori facilita l'accés de la ciutadania a través del Portal de Transparència a la informació institucional i organitzativa, a la informació pressupostària econòmica i contractual, a la informació de rellevància jurídica, i altres dades d'interés en aquest àmbit.

La informació es publicarà de manera periòdica i actualitzada, de manera que garantisca la transparència de l'activitat de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori. En aquesta publicació se seguiran els criteris establits en la "Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern" i en la "Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana". A més, a aquesta informació se li apliquen els límits continguts en l'article 15 de la Llei 19/2013, els derivats de la protecció de dades de caràcter personal. D'acord amb això, la informació que conté dades especialment protegides, es fa pública prèvia dissociació d'aquests.

En tot cas, la vigència de la informació es revisarà de manera anual o semestral, segons la matèria.

El dret d'accés a la informació pública és el dret a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució (article 105.b); entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l'administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Si desitja realitzar una sol·licitud d'accés a informació pública pot fer-ho a través del tràmit “Sol·licitud d'accés a la informació pública de qualsevol conselleria, organisme o entitat de la Generalitat en virtut de la normativa sobre transparència” previst en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana ​​​​​​​ o en el següent ​​​​procediment de la GVA