T'interessa

05 - Minimització d'impacte territorial

L'adopció per part del Ple municipal (o la Junta de Govern local per delegació) d'una declaració de situació individualitzada (DSI) (211 bis.1 LOTUP) (en un tràmit de llicència individualitzada), o la sol·licitud de l'Avaluació Ambiental Estratègica (EAE) d'un Pla Especial de minimització (art. 210.3 LOTUP) paralitzen la tramitació dels expedients de disciplina urbanística l'objecte de la qual siguen habitatges inclosos en aquests procediments de minimització; igualment paralitzen l'execució de les ordres de restauració dictades sobre aqueixos habitatges, en el seu cas.

En aquest sentit no s'imposaran multes coercitives ni es procedirà a l'execució subsidiària de l'ordre de restauració per part de l'Administració urbanística inspectora. Cas que els procediments de minimització arriben a bon port, i els habitatges en qüestió es regularitzen, els expedients de disciplina urbanística seran definitivament arxivats; en cas contrari, es reactivaran les mesures de disciplina contra aquests habitatges.