T'interessa

Col·laboració municipal

Col·laboració municipal

  • L’ Agència assumeix, dels ajuntaments, en règim exclusiu, l'exercici en exclusiva de la competència en matèria de protecció de la legalitat urbanística (en infraccions greus i molt greus) sobre sòl no urbanitzable respecte dels municipis adherits, des de la data de publicació de l'acord d'adhesió en el DOGV.
  • L’Agència assumeix, de la Generalitat, en règim de concurrència amb els ajuntaments, les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, dels municipis no adherits.
  • Les actuacions en matèria de disciplina urbanística es realitzen íntegrament amb els recursos econòmics, tècnics i humans de l’Agència, sense costos addicionals per als municipis adherits
  • Els municipis adherits reben de l’AVPT un 50% dels excedents d'ingressos respecte de les necessitats de manteniment que es repartiran entre els municipis adherits a l’Agència, en funció del nombre d'expedients tramitats en cadascun d'ells. Aquest crèdit té la consideració de patrimoni municipal del sòl i haurà de destinar-se a qualsevol de les finalitats establides en la legislació urbanística.
  • L’Agència facilita assessorament i assistència als municipis adherits en les matèries de la seua competència sense cap contraprestació.
  • La Generalitat mantindrà informades a les administracions locals adherides de l'activitat de l'Agència a través del Consell de Direcció, sense perjudici de qualsevol altre canal o mitjà de comunicació col·lectiu o individual que es puga recordar.
  • Els representants i personal dels municipis adherits podran accedir preferentment a les accions formatives desenvolupades per l’AVPT