T'interessa

Sol·licitud d'adhesió

Sol·licitud d'adhesió

Els municipis no adherits a l’Agència podran adherir-se mitjançant un procés d'adhesió de caràcter voluntari. La incorporació d'un municipi a l’AVPT, únicament, requereix l'aprovació d'un model d'acord d'adhesió pel ple municipal adoptat per majoria absoluta, i que està a la seua disposició mitjançant el següent tràmit telemàtic:

L’Agència tramitarà el procediment d'adhesió. Així, la Direcció Gerència, com a òrgan executiu de l’Agència, haurà de confirmar l'acord d'adhesió dels ajuntaments i procedirà a la publicació de l'adhesió del municipi en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», data a partir de la qual entrarà en vigor l'adhesió. L'Agència únicament tindrà competència per a tramitar els procediments indicats respecte d'infraccions comeses amb posterioritat al 20 d'agost de 2014.

La tramitació del procediment d'adhesió té una duració aproximada d'un mes a partir a la recepció per l’Agència de l'acord d'adhesió.

L'adhesió implica la delegació en l’Agència de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi integrat voluntàriament en aquella, en els supòsits d'infraccions urbanístiques greus o molt greus comeses sobre el seu territori, sempre que ens trobem en sòl no urbanitzable, siga aquest comú o protegit. La potestat d'inspecció i supervisió s'exercirà de manera concurrent amb el municipi adherit i l’AVPT.

Fes clic en la imatge per a fer-la més gran