T'interessa

OBLIGACIONS DELS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER PART DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

OBLIGACIONS DELS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER PART DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

Cal distingir entre municipis que s'hagen adherit a l’AVPT i municipis que no s'hagen adherit:

MUNICIPIS ADHERITS A L’AVPT

L'adhesió implica la delegació en l'Agència de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi que s'ha integrat voluntàriament, en els supòsits d'infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, amb l'abast establit en l'article 1 apartats 3 i 4 del Decret 52/2021 del Consell.

La potestat d'inspecció i supervisió s'exercirà de manera concurrent entre l'Ajuntament adherit i l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, en els termes establits en l'article 6 c) i e) del citat Decret 52/2021.

Els municipis adherits a l'Agència assumeixen les obligacions següents:

  • Abstindre's d'incoar, tramitar i resoldre expedients sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística en el sòl no urbanitzable del seu municipi, respecte a edificacions que es comencen a construir després de l'adhesió a l'Agència. Respecte d'edificacions construïdes abans de l'adhesió i respecte de les quals encara no s'ha iniciat cap expedient, l'Ajuntament reté la seua competència, llevat que en l'acord d'adhesió diga expressament que delega igualment la competència en l’Agència.
  • L'ajuntament haurà de designar a una persona representant electa que és la responsable davant l'Agència de la correcta remissió dels documents requerits per aquesta, així com de l'assistència adequada sobre el terreny per a una execució eficaç dels expedients tramitats.
  • L'ajuntament adherit haurà de comunicar a l'Agència tots els actes d'ús o edificació que tinga coneixement i que es duguen a terme en sòl no urbanitzable dins del seu terme municipal, sempre que es puga derivar la comissió d'alguna mena d'infracció urbanística que puga qualificar-se com a greu o molt greu.
    En aquest sentit, l'ajuntament haurà de remetre a l'Agència una acta de denúncia i inspecció signada per un inspector/a urbanístic/a, policia municipal o equivalent, d'acord amb el model que establisca l'Agència. Igualment, s'haurà d'enviar un informe tècnic subscrit pels serveis tècnics municipals, segons el model establit.
  • En la tramitació dels procediments sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística que se seguisquen en l'Agència, el personal tècnic de l'ajuntament haurà d'emetre qualsevol altre informe que l'Agència els sol·licite.
  • La policia local haurà de col·laborar en les actuacions que se li requerisquen per part de l'Agència, fonamentalment respecte a l'alçament d'actes i denúncies, les comprovacions de l'estat d'obres, l'exercici d'activitats i l'execució de labors de restauració, així com l'auxili en l'execució de les mesures cautelars que adopte l'Agència, entre les quals es troben la paralització i el precinte d'activitats en curs.
  • L'Agència haurà de proveir l'ajuntament corresponent d'un precinte oficial amb el logotip de la Generalitat perquè aquesta corporació l'utilitze en l'execució de les mesures cautelars a les quals es refereix l'apartat anterior.
  • L'alcalde o alcaldessa dictarà un bàndol municipal en el qual s'informe el veïnat de l'adhesió a l'Agència i de l'objecte i les conseqüències d'això.

Els municipis adherits continuen mantenint la seua competència urbanística en matèria d'inspecció i tramitació d'expedients de disciplina urbanística (tant sancionadors com de restabliment de la legalitat) respecte d'infraccions lleus, greus i molt greus en sòl urbà i urbanitzable així com respecte d'infraccions lleus en sòl no urbanitzable.

MUNICIPIS NO ADHERITS A L’AVPT

Els municipis no adherits continuen mantenint intactes les seues competències en matèria de disciplina urbanística (en règim de competència pròpia) contemplades en els articles 286 i 288 del Text Refós de la LOTUP aprovat per Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny, del Consell. Aquesta competència pròpia s'exerceix en concurrència amb la competència pròpia de la Generalitat quan es refereix a infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable (protegit o no). Aquesta competència pròpia autonòmica, concurrent amb la municipal, s'exerceix a través de l’AVPT.

En aquests supòsits de competència autonòmica concurrent amb la municipal (infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable, protegit o no), el desitjable és que siga el municipi no adherit qui en primera instància inicie actuacions quan es detecte la comissió d'una infracció urbanística d'aquelles, de tal forma que només fora procedent l'actuació de l’AVPT en el supòsit d'inactivitat municipal.