T'interessa

Planificació i programació d'activitats

Planificació i programació d'activitats

PLA PLURIENNAL DE GESTIÓ

La Direcció Gerència de l'Agència proposarà un Pla plurianual de gestió que serà aprovat pel Consell de Direcció, que inclourà el Pla d'Inspecció Urbanística.

El Pla pluriennal de pestió haurà de determinar com a mínim, amb una referència a un termini de cinc anys, el següent:

  1. La definició de l'orientació estratègica, objectius i criteris d'actuació de l'Agència.
  2. Els mitjans materials, informàtics, d'administració electrònica i de recursos humans necessaris per a la consecució d'aquells objectius, incloses, si escau, les percepcions retributives relacionades amb tals objectius, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de funció pública i de tecnologies de la informació.
  3. La previsió de resultats, incloent la definició dels indicadors de mesura dels resultats.
  4. Un balanç o avaluació del Pla plurianual de gestió anterior.
  5. El seu finançament.

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ

La Direcció Gerència de l'Agència proposarà un programa anual d'actuació que serà aprovat pel Consell de Direcció, que inclourà el Programa d'Inspecció Urbanística.

El programa anual d'actuació haurà d'incloure com a mínim, amb referència en un exercici complet:

  1. La definició dels objectius i prioritats de l'exercici corresponent per departaments i serveis, en el marc dels objectius del pla pluriennal de gestió en què s'inserisca.
  2. La previsió de resultats.
  3. Els mitjans materials, informàtics i d'administració electrònica i els recursos humans necessaris per a la consecució dels objectius, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de funció pública i de tecnologies de la informació.
  4. Un balanç o avaluació del programa anual d'actuació anterior.
  5. El seu finançament.

El programa corresponent al primer any de vigència d'un Pla plurianual de gestió s'elaborarà i aprovarà de manera conjunta amb aquest últim.