T'interessa

Procediment de restauració de la legalitat urbanística

Procediment de restauració de la legalitat urbanística

Quan l'administració amb competències en matèria de disciplina urbanística detecta la comissió d'una infracció urbanística ha d'iniciar, en primer lloc, un expedient de restauració de la legalitat urbanística, que és previ i diferent a l'ulterior procediment sancionador, si escau.

Aquest expedient de restauració de la legalitat urbanística té per objecte la legalització de les obres, o bé la seua demolició si aquella no és possible. A aquest efecte, s'inicia amb un requeriment a l'infractor perquè en el termini de dos mesos sol·licite davant l'ajuntament corresponent (si és legalment possible) la llicència de legalització. Si aquesta es denega, o si no es demana, es dicta proposta de restabliment i es concedeix un termini mínim de deu dies per a al·legacions. Resoltes aquestes, s'ordena la demolició a costa de l'infractor. Si aquest no ho executa dins del termini concedit, el farà subsidiàriament l'Administració, sempre a càrrec de la persona responsable.

En el cas que la total restauració de la legalitat urbanística (bé per l'obtenció de la llicència o bé per l'enderrocament de l'ordenat) s'efectuara per la persona interessada amb anterioritat a l'inici de l'ulterior procediment sancionador, quedarà exempt de sanció administrativa.

Si la restauració de la legalitat urbanística es produeix per la persona interessada dins del termini donat en la pertinent ordre finalitzadora de l'expedient, la posterior sanció urbanística que li corresponga es reduirà en un 95%.

El procediment administratiu per a la tramitació d'aquest expedient de restabliment de la legalitat urbanística es regula amb detall en els articles 252 a 261 del Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP)

El termini màxim per a notificar i resoldre aquest expedient és de un any, el qual començarà a explicar-se:

  1. Si no s'ha sol·licitat la legalització, el dia en què finalitze el termini atorgat en el requeriment de legalització.
  2. Si s'ha sol·licitat la legalització, el termini s'iniciarà el dia en què es dicte l'acte administratiu resolent sobre la llicència urbanística o autorització administrativa de què es tracte.
  3. En els supòsits en què el procediment s'haguera paralitzat per causa imputable a la persona interessada, s'interromprà el termini per a resoldre.

Si transcorregut el citat termini d'un any aquest no hi ha resolució expressa, es produeix la caducitat de l'expedient, sense perjudici de poder iniciar-se un nou expedient mentre no haja transcorregut el termini de caducitat de l'acció de la restauració de la legalitat urbanística de l'Administració (terminis contemplats en l'article 255 del TRLOTUP).